Яровит - Слава России (Мы здесь) | Текст песни | Слушать онлайн

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Текст песни | Слушать онлайн

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Текст песни | Слушать онлайн. Также у этой песни есть и другие варианты названия — «Скинхед — Слава Руси», «14/88 — Слава Руси» и другие.

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Текст песни

Готовься к последнему бою, солдат,
Война ближе день ото дня,
Всё громче и громче тревожный набат
Гремит, призывая тебя.
Лавиной обрушься на орды врагов,
Делу ратному душу отдай,
Вставай, на то воля Славянских богов,
Мы должны отстоять Отчий край!

Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И пусть знают все,
Свою страну мы никому не отдадим!
Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И в этой войне
Мы или погибнем, или победим!

Снова стервятники кружат над Русью,
Со всех сторон надвигается тьма,
Нам уготована рабская участь
Черными силами зла,
Но под стягом свободы шагают полки,
Непобедимая Русская рать,
Взгляни, как на солнце сияют клинки,
Мы больше не станем молчать!

Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И пусть знают все,
Свою страну мы никому не отдадим!
Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И в этой войне
Мы или погибнем, или победим!

Солнечный крест нам осветит дорогу,
Вперёд к новой жизни в обновлённой стране,
Пусть впереди долгих лет войны много
И ещё много тяжёлых потерь,
Но это наш выбор и нам нельзя отступать,
Это наша цель и наша Вера,
Ведь отступить — значит предать
Светлое знамя победы!

Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И пусть знают все,
Свою страну мы никому не отдадим!
Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И в этой войне
Мы или погибнем, или победим!

Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И пусть знают все,
Свою страну мы никому не отдадим!
Мы здесь, на своей земле,
Мы здесь! И в этой войне
Мы или погибнем, или победим!

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Слушать онлайн

Не смог найти видео-замену. Подробнее тут: Мой youtube канал заблокировали

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Перевод на английский язык

Get ready for the last fight, soldier,
War is closer day by day
Louder and louder alarm
Rattles, calling you.
Avalanche fall on hordes of enemies
Give the matter to the martial soul,
Get up, the will of the Slavic gods
We must defend the Fatherland!

We are here in our land
We are here! And let everyone know
We will not give our country to anyone!
We are here in our land
We are here! And in this war
We will either perish or win!

Again, the vultures circle over Russia,
Darkness is coming from all directions
We are destined for slavish fate
The black forces of evil
But under the banner of freedom, shelves walk
Invincible Russian army,
Take a look at the blades shining in the sun
We will not be silent anymore!

We are here in our land
We are here! And let everyone know
We will not give our country to anyone!
We are here in our land
We are here! And in this war
We will either perish or win!

The sunny cross will light our way
Forward to a new life in a renewed country,
May there be many ahead of the long years of war
And many more heavy losses
But this is our choice and we must not retreat,
This is our goal and our faith,
After all, to retreat is to betray
The bright banner of victory!

We are here in our land
We are here! And let everyone know
We will not give our country to anyone!
We are here in our land
We are here! And in this war
We will either perish or win!

We are here in our land
We are here! And let everyone know
We will not give our country to anyone!
We are here in our land
We are here! And in this war
We will either perish or win!

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Перевод на украинский язык

Готуйся до останнього бою, солдат,
Війна ближче з кожним днем,
Все голосніше і голосніше тривожний набат
Гримить, закликаючи тебе.
Лавиною обрушилися на орди ворогів,
Справі ратному душу віддай,
Вставай, на те воля Слов’янських богів,
Ми повинні відстояти Отчий край!

Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І нехай знають всі,
Свою країну ми нікому не віддамо!
Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І в цій війні
Ми або загинемо, або переможемо!

Знову стерв’ятники кружляють над Руссю,
З усіх боків насувається пітьма,
Нам уготована рабська доля
Чорними силами зла,
Але під стягом свободи крокують полки,
Непереможна Російська рать,
Поглянь, як на сонце сяють клинки,
Ми більше не будемо мовчати!

Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І нехай знають всі,
Свою країну ми нікому не віддамо!
Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І в цій війні
Ми або загинемо, або переможемо!

Сонячний хрест нам освітить дорогу,
Вперед до нового життя в оновленій країні,
Нехай попереду довгих років війни багато
І ще багато важких втрат,
Але це наш вибір і нам не можна відступати,
Це наша мета і наша Віра,
Адже відступити — означає зрадити
Світле прапор перемоги!

Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І нехай знають всі,
Свою країну ми нікому не віддамо!
Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І в цій війні
Ми або загинемо, або переможемо!

Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І нехай знають всі,
Свою країну ми нікому не віддамо!
Ми тут, на своїй землі,
Ми тут! І в цій війні
Ми або загинемо, або переможемо!

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Перевод на белорусский язык

Рыхтуйся да апошняга бою, салдат,
Вайна бліжэй з кожным днём,
Ўсё гучней і гучней трывожны набат
Грыміць, заклікаючы цябе.
Лавінай абрынецца на арды ворагаў,
Справе ратнай душу аддай,
Уставай, на тое воля Славянскіх багоў,
Мы павінны адстаяць Бацькава край!

Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І хай ведаюць усе,
Сваю краіну мы нікому не аддамо!
Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І ў гэтай вайне
Мы ці загінем, ці пераможам!

Зноў сцярвятнікі кружаць над Руссю,
З усіх бакоў насоўваецца цемра,
Нам прыгатаваная рабская лёс
Чорнымі сіламі зла,
Але пад сцягам свабоды крочаць паліцы,
Непераможная Руская раць,
Зірні, як на сонца ззяюць клінкі,
Мы больш не станем маўчаць!

Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І хай ведаюць усе,
Сваю краіну мы нікому не аддамо!
Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І ў гэтай вайне
Мы ці загінем, ці пераможам!

Сонечны крыж нам асветліць дарогу,
Наперад да новага жыцця ў абноўленай краіне,
Хай наперадзе доўгіх гадоў вайны шмат
І яшчэ шмат цяжкіх страт,
Але гэта наш выбар і нам нельга адступаць,
Гэта наша мэта і наша Вера,
Бо адступіць — значыць здрадзіць
Светлае сцяг перамогі!

Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І хай ведаюць усе,
Сваю краіну мы нікому не аддамо!
Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І ў гэтай вайне
Мы ці загінем, ці пераможам!

Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І хай ведаюць усе,
Сваю краіну мы нікому не аддамо!
Мы тут, на сваёй зямлі,
Мы тут! І ў гэтай вайне
Мы ці загінем, ці пераможам!

Яровит — Слава России (Мы здесь) | Перевод на немецкий язык

Mach dich bereit für den letzten Kampf, Soldat,
Krieg ist Tag für Tag näher
Lauter und lauter Alarm
Rasseln, dich anrufen.
Lawinen fallen auf Horden von Feinden
Gib die Sache der Kampfseele,
Steh auf, der Wille der slawischen Götter
Wir müssen das Vaterland verteidigen!

Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und lassen Sie es alle wissen
Wir werden unser Land niemandem geben!
Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und in diesem Krieg
Wir werden entweder zugrunde gehen oder gewinnen!

Wieder kreisen die Geier über Russland,
Dunkelheit kommt aus allen Richtungen
Wir sind für das sklavische Schicksal bestimmt
Die schwarzen Mächte des Bösen
Aber unter dem Banner der Freiheit gehen Regale
Unbesiegbare russische Armee,
Schauen Sie sich die Klingen an, die in der Sonne scheinen
Wir werden nicht mehr schweigen!

Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und lassen Sie es alle wissen
Wir werden unser Land niemandem geben!
Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und in diesem Krieg
Wir werden entweder zugrunde gehen oder gewinnen!

Das sonnige Kreuz wird unseren Weg erhellen
Vorwärts zu einem neuen Leben in einem erneuerten Land,
Lass es viele lange Jahre des Krieges geben
Und viele weitere schwere Verluste
Aber das ist unsere Wahl und wir dürfen uns nicht zurückziehen,
Dies ist unser Ziel und unser Glaube,
Sich zurückzuziehen heißt schließlich zu verraten
Das helle Banner des Sieges!

Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und lassen Sie es alle wissen
Wir werden unser Land niemandem geben!
Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und in diesem Krieg
Wir werden entweder zugrunde gehen oder gewinnen!

Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und lassen Sie es alle wissen
Wir werden unser Land niemandem geben!
Wir sind hier in unserem Land
Wir sind hier! Und in diesem Krieg
Wir werden entweder zugrunde gehen oder gewinnen!

Данил Пистолетов

Русский националист и патриот. Создал сайт для продвижения национализма.

Посмотреть все записи автора Данил Пистолетов →